12. SEPTEMBER 2023

Tid til lønforhandlinger

De årlige lønforhandlinger for overenskomstansatte nærmer sig.

Lønforhandling

Af: Arbejdsgiver og Rådgivning, Red. Anja Christensen

Tiden nærmer sig for de årlige lønforhandlinger i folkekirken. Bortset fra gravermedhjælpere er det de faglige organisationer, der forhandler på vegne af medarbejderne, og fristen for at indsende forslag til forbedringer af lønnen er 15. september. Menighedsrådets frist for at svare på ansøgningen er 15. november.

At der er ret til en årlig lønforhandling, betyder ikke, at medarbejderne skal stige i løn hvert år, eller at I skal lønforhandle, hvis fagforeningen ikke stiller forslag om mere i løn. Hvis I modtager en anmodning om lønforhandling, er I forpligtet til at indgå i forhandlingen, og I skal i den forbindelse have fokus på, om lønniveauet er passende i forhold til medarbejderens faglige og sociale kvalifikationer, på kvaliteten af det arbejde, der udføres og på, hvad medarbejderen bidrager med til arbejdspladsen.

Menighedsrådet kan naturligvis også selv tage initiativ og sende et forslag om lønforbedring til den faglige organisation, og det kan også ske uafhængigt af ovennævnte periode.

Det forhold, at den faglige organisation har forhandlingsretten, er ikke til hinder for, at medarbejderen og menighedsrådet har en forventningssamtale om, hvad det fremtidige lønniveau skal være, uanset hvem af parterne der foreslår lønforbedringen. Har man haft en sådan samtale og er blevet enige om det fremtidige lønniveau, kan man, når man sender anmodningen om lønforhandling til den forhandlingsberettigede organisation, samtidig sende en af menighedsrådet og medarbejderen underskrevet aftale om, hvad man er enige om, herunder tidspunktet for ændringen. Det vil i mange situationer kunne lette lønforhandlingen. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at den endelige og bindende lønaftale skal indgås med den forhandlingsberettigede organisation.  

Se mere om lønforhandling på e-læringskurset om Lønforhandling på www.godtfrastart.dk under emnet Daglig ledelse og i Lønvejledningen på folkekirkensintranet.dk under Vejledninger  Menighedsrådet som arbejdsgiver – forhold under ansættelsen. Vælg punkt 4 om løn og årlig lønforhandling.

Flere artikler om samme emne

#Lønforhandling