Bestyrelsens udvalg

Landsforeningens bestyrelse er organiseret i en række udvalg. Se dem her.

Overenskomst 1 (2)

Illustration: Colourbox

Forretningsudvalget

Anton Pihl (formand), Carsten Bøgh-Pedersen (næstformand), Inge Kjær Andersen (næstformand), Eva Holmegaard Larsen, Iben Tolstrup og Peter Hundebøll
Landsforeningens bestyrelse har nedsat 3 politiske udvalg, samt et udvalg med fokus på medlemsservice.

Kasserer: Tom Ebbe Jakobsen

Udvalget for Økonomi, bygninger og grøn omstilling

Hans-Henrik Nielsen (udvalgsformand)
Tom Ebbe Jakobsen
Iben Tolstrup
Margrethe Winther-Nielsen

 • Økonomi på sogneniveau, herunder kirkekassers budget og regnskab
 • Provstiernes økonomi, budgetprocedurer og budgetsamråd
 • Den tekniske del af folkekirkens økonomi, herunder udligningsordning og fondsmodeller
 • Kirkeskatteopkrævning
 • Folkekirkens bidrag til den grønne omstilling 
 • Køb, salg og forpagtning af fast ejendom
 • Anlægsopgaver, herunder projektering og finansiering
 • Tjenesteboligforhold
 • Drift af kirkens bygninger, kirkegårde og krematorier
 • Forsikringsforhold
 • Rådgivning om økonomi

Personaleudvalget

Inge Kjær Andersen (udvalgsformand)
Susanne Møller
Doris Krarup Mogensen
Eva Holmegaard Larsen

 • Løn- og ansættelsesforhold for menighedsrådenes personale
 • Uddannelse af menighedsrådets personale
 • Ansættelse af præster og deres ansættelsesvilkår
 • Rollefordelingen mellem Landsforeningen, provstierne og stifterne om rådgivning på personaleområdet
 • Samarbejde og arbejdsmiljø for menighedsrådets personale og præster
 • Udviklingen af Landsforeningen som arbejdsgiverorganisation

Udvalget for kirkelige anliggender

Jørgen Samsing Bendixen (udvalgsformand)
Bodil Therkelsen
Karen J. Klint
Frede Hansen
Mona Østergaard Klit
Per Damgaard Pedersen
Peter Hundebøll

 • Kirkelig betjening af folkekirkens medlemmer
 • Brug af kirker
 • Liturgi, ritualer og kirkemusik
 • Menighedens liv og vækst
 • Lokalt målsætningsarbejde, strategi og organisering
 • En proaktiv strategi for kirken i landdistrikterne
 • Folkekirkens vilkår i befolknings- og medlemssvage sogne
 • Samvirket mellem præst og valgte menighedsrådsmedlemmer om de administrative og de kirkelige anliggender
 • Udvikling af Landsforeningen som bred kirkelig organisation

Medlemsudvalget

Doris Krarup Mogensen (udvalgsformand)
Carsten Bøgh Pedersen
Tom Ebbe Jakobsen
Karin Skouboe
Frede Hansen

Medlemsudvalgets hovedopgaver er at sikre, at alle landets menighedsråd finder det helt naturligt og værdifuldt at være medlem af en distriktsforening og af Landsforeningen af Menighedsråd. Det sker konkret ved at styrke relevans og synlighed af foreningens medlemspleje, ved at udvikle, vedligeholde og gennemføre ambitiøse strategier på følgende områder:

 • Medlemsstrategi herunder medlemsmøder/årsmøde
 • Servicestrategi herunder markedsføring og udvikling af ydelser med udgangspunkt i menighedsrådenes behov
 • Kursusstrategi herunder årlig fastlæggelse af kontingentfinansierede tilbud samt udbud af kursuskatalog.


Forberedende udvalg om ny menighedsrådslov 
Dette udvalg lægger op til drøftelser i bestyrelsen for at indkredse, afklare og formulere hvilke ændringer af lov om menighedsråd, foreningen skal arbejde for.
Arbejdet er med udgangspunkt i behandlingen af oplægget på delegeretmødet 2023 og delegeretmødets tilslutning til, at bestyrelsen arbejder for ændringer af menighedsrådsloven.
Udvalget tager ansvar for den brede drøftelse i bestyrelsen, indhenter viden fra medlemmerne og fra eksperter i demokrati, forvaltning, kirkesyn.
Det forberedende udvalg er nedsat for perioden mellem årsmøderne i 2023 og 2024.
Søren Abildgaard (udvalgsformand)
Karin Skouboe
Karen J. Klint
Bodil Therkelsen
Per Damgaard Pedersen

Forberedende udvalg om folkekirkens styrelse
Udvalgets opgave er at lægge op til drøftelser i bestyrelsen om foreningens fortsatte arbejde med folkekirkens indflydelse på egne vilkår på baggrund af samtalen med øvrige folkekirkelige aktører og behandlingen på delegeretmødet 2023.

Det forberedende udvalg kvalificerer, hvor bestyrelsen selv står i styrelsesspørgsmål og leverer grundlaget for dialogen med folkekirkens centrale aktører. Det forberedende udvalg kan indbyde eksperter til at bidrage til arbejdet.

Det forberedende udvalg er nedsat for perioden mellem årsmøderne i 2023 og 2024.
Søren Abildgaard (udvalgsformand)
Jørgen Samsing Bendixen
Hans-Henrik Nielsen
Margrete Winther-Nielsen