Bestyrelsens udvalg

Landsforeningens bestyrelse er organiseret i en række udvalg. Se dem her.

colourboks møde_2.jpg

Forretningsudvalget

Søren Abildgaard (formand), Carsten Bøgh Pedersen (næstformand), Inge Kjær Andersen (næstformand), Peter Hundebøll og Anton Pihl

Landsforeningens bestyrelse har nedsat fem politiske udvalg, der tilsammen dækker de sagsområder, som menighedsrådene varetager.

Strukturudvalget

Kaj Bollmann (formand), Tom Ebbe Jakobsen (næstformand), Ketty Sørensen, Jørgen Samsing Bendixen, og Anton Pihl

 • Sogne-, pastorats-, provsti- og stiftsstruktur
 • De demokratiske organer på alle niveauer, deres opgaver og beføjelser
 • Den gejstlige struktur på alle niveauer
 • Folkekirkens og menighedsrådenes forhold til staten, herunder til minister, departement og borgerlige myndigheder
 • Fællesfonden og principielle spørgsmål om folkekirkens økonomi
 • Styrelse og strukturering af folkekirkens fælles opgaver

Udvalget for Økonomi, bygninger og grøn omstilling

Hans-Henrik Nielsen (formand), John Skodsborg (næstformand), Finn Poulsen og Hjørdis Kjærgaard

 • Økonomi på sogneniveau, herunder kirkekassers budget og regnskab
 • Provstiernes økonomi, budgetprocedurer og budgetsamråd
 • Kirkeskatteopkrævning
 • Folkekirkens bidrag til den grønne omstilling 
 • Køb, salg og forpagtning af fast ejendom
 • Anlægsopgaver, herunder projektering og finansiering
 • Tjenesteboligforhold
 • Drift af kirkens bygninger, kirkegårde og krematorier
 • Forsikringsforhold

Personaleudvalget

Inge Kjær Andersen (formand), Iben Tolstrup (næstformand), Karen-Marie la Cour og Susanne Møller

 • Løn- og ansættelsesforhold for menighedsrådenes personale
 • Uddannelse af menighedsrådets personale
 • Ansættelse af præster og deres ansættelsesvilkår
 • Rollefordelingen mellem Landsforeningen, provstierne og stifterne om rådgivning på personaleområdet
 • Samarbejde og arbejdsmiljø for menighedsrådets personale og præster
 • Udviklingen af Landsforeningen som arbejdsgiverorganisation

Liv og vækst-udvalget

Bodil Therkelsen (formand), Karl Georg Pedersen (næstformand), Peter Hundebøll, Per Damgaard Pedersen og Jens Krogh

 • Kirkelig betjening af folkekirkens medlemmer
 • Brug af kirker
 • Liturgi, ritualer og kirkemusik
 • Menighedens liv og vækst
 • Lokalt målsætningsarbejde, strategi og organisering
 • Udvikling af kirkegårde og sammenhæng med det kirkelige arbejde
 • Samvirket mellem præst og valgte menighedsrådsmedlemmer om de administrative og de kirkelige anliggender
 • Udvikling af Landsforeningen som bred kirkelig organisation

Medlemsudvalget

Carsten Bøgh Pedersen (formand), Søren Abildgaard, Inge Kjær Andersen, Peter Hundebøll og Anton Pihl

Medlemsudvalgets hovedopgaver er at sikre, at alle landets menighedsråd finder det helt naturligt og værdifuldt at være medlem af en distriktsforening og af Landsforeningen af Menighedsråd. Det sker konkret ved at styrke relevans og synlighed af foreningens medlemspleje, ved at udvikle, vedligeholde og gennemføre ambitiøse strategier på følgende områder:

 • Medlemsstrategi herunder medlemsmøder/årsmøde
 • Servicestrategi herunder markedsføring og udvikling af ydelser med udgangspunkt i menighedsrådenes behov
 • Kursusstrategi herunder årlig fastlæggelse af kontingentfinansierede tilbud samt udbud af kursuskatalog

Kirkens tilstedeværelse i hele landet 
(tidsbegrænset ad-hoc arbejdsgruppe)

Anton Pihl (formand), Susanne Møller, Kaj Bollmann, John Skodsborg og Karl Georg Pedersen

Forståelsen af folkekirkens tilstedeværelse i hele landet, herunder:

 • Hvad er det, der gør, at kirken er til stede (præsten, bygningen, aktiviteterne…)?
 • Præstens rolle i tilstedeværelsen 
 • Tilstedeværelse, som ikke er knyttet til et sogn, herunder virtuel

Forudsætninger for en sådan tilstedeværelse, herunder lokale strukturer, gejstlig betjening, bygninger og økonomi og særligt disse områders indbyrdes forbindelse og afhængighed.