6. NOVEMBER 2023

Regler for arbejde i julen

Ved juletid er der en række regler omkring arbejde, du skal være opmærksom på. Dem gennemgår vi her.

Jul 027

Af: Arbejdsgiver og Rådgivning, Red. Anja Christensen

Søndag 24. december - juleaftensdag 
Hvis en medarbejders faste fridag falder sammen med 24. december, og den ansatte har tjenstlige forpligtelser, kan fridagen med mindst én måneds varsel flyttes mod en erstatningsfridag i samme uge, medmindre et andet tidspunkt aftales mellem menighedsrådet og medarbejderen. 

Dette gælder for cirkulæreansatte kirke- og kulturmedarbejdere og for overenskomstansatte organister, kordegne, kirke- og kulturmedarbejdere, kirkemusikere og gravere, men ikke for kirketjenere.

For tjenestemænds vedkommende mener vi, de skal tåle, at den faste fridag flyttes, hvis den falder sammen med 24. december.

Tillæg
Overenskomstansatte kordegne, kirke- og kulturmedarbejdere og kirkemusikere, kirketjenere og gravere, der ikke modtager rådighedstillæg, er omfattet af natpengeaftaler. 

For kordegne, kirke- og kulturmedarbejdere og kirkemusikere betyder det, at de for arbejde søndag 24. december har ret til weekendtillæg efter cirkulære om natpenge mv. for tjenestemænd i staten, § 2, stk. 1, nr. 1. Hertil kommer efter cirkulære om tillæg for aften- og natarbejde for ansatte inden for CO II’s forhandlingsområde et tillæg på 25 pct. af timelønnen fra kl. 17.00.

Kirketjenere og gravere har for arbejde søndag 24. december ret til weekendtillæg efter natpengeaftalens § 2, stk. 1, nr. 1. For arbejde fra kl. 17.00 er der også ret til tillæg efter aftalens § 1, stk. 1.

Gravermedhjælpere, gartneriarbejdere og gartnere er berettigede til natpenge efter samme aftale, hvis de efter ordre eller godkendt tjenestefordeling arbejder juleaftensdag.

Mandag 25. december og tirsdag 26. december - 1. og 2. juledag
I modsætning til juleaftensdag er 1. og 2. juledag helligdage, som i år falder på henholdsvis en søndag og en mandag.

Hvis medarbejderens faste fridag er mandag eller tirsdag, og pågældende har tjenstlige forpligtelser 1. eller 2. juledag, er der tale om sammenfald med en søgnehelligdag (en helligdag, der ikke falder på en søndag) og så kan fridagen – også for kirketjeneren - med mindst én måneds varsel flyttes mod en erstatningsfridag i samme uge, medmindre et andet tidspunkt aftales mellem menighedsrådet og medarbejderen.   

Natpengeaftalerne indeholder også bestemmelser om tillæg dels på søgnehelligdage og dels for arbejde fra kl. 17.00  for overenskomstansatte kordegne, kirke- og kulturmedarbejdere og kirkemusikere, kirketjenere og gravere, der ikke modtager rådighedstillæg samt for gravermedhjælpere, gartneriarbejdere og gartnere, hvis de efter ordre eller godkendt tjenestefordeling arbejder 1. og/eller 2. juledag.