12. SEPTEMBER 2022

Vejledning om seniorordninger

Der er iværksat en række indsatser for at gøre det attraktivt for ældre medarbejdere at fortsætte i beskæftigelse. Bemærk: Der er frist for de ansattes eventuelle omvalg fra udbetaling af bonus til enten fridage eller pensionsbidrag den 1. oktober 2022. Læs mere her.

Elsted 0594

For at være omfattet af seniorordningen skal man være ansat som tjenestemand, på tjenestemandslignende vilkår eller omfattet af en af overenskomsterne/organisationsaftalerne, som gælder på folkekirkens område. Medarbejdere omfattet af cirkulære om løn- og ansættelsesvilkår for sognemedhjælpere/kirke- og kulturmedarbejdere er også omfattet af aftalen. Foto: Niels Åge Skovbo

Af: Arbejdsgiver og Rådgivning, Red. Camilla Folsach Madsen

For at fastholde seniorer på arbejdsmarkedet er der iværksat en række indsatser, der skal understøtte et godt seniorarbejdsliv. Formålet er at give ældre medarbejdere mulighed for at tilrettelægge arbejdslivet, så det i højere grad passer til den enkeltes behov - og det dermed bliver attraktivt at fortsætte i beskæftigelse.

Aftalerne om seniorindsatser er indgået på centralt niveau mellem overenskomsternes parter, men skal udmøntes på lokalt niveau. Også i folkekirken kan der indgås aftaler om seniorordningen for at fastholde medarbejdere og understøtte det gode seniorarbejdsliv.

Til inspiration forud for de lokale drøftelser om seniorordninger kan du her læse om muligheden for at aftale seniorordninger, frivillig fratræden og kravet om tilbud om at drøfte seniorperspektiver ved MUS- og seniorbonusordningen, og hvordan ordningerne udmøntes på folkekirkens område.

Flere artikler om samme emne

#Seniorordning