7. NOVEMBER 2022

Regler for arbejde i julen

Der gælder en række regler for de forskellige medarbejderes arbejde i julen. Her kan du blive klogere på dem.

Jul 060

I modsætning til juleaftensdag er 1. og 2. juledag helligdage, som i år falder på henholdsvis en søndag og en mandag. Foto: Folkekirken.dk

Af: Arbejdsgiver og Rådgivning, Red. Camilla Folsach Madsen

Lørdag 24. december - juleaftensdag
Hvis en medarbejders faste fridag falder sammen med 24. december, og den ansatte har tjenstlige forpligtelser, kan fridagen med mindst én måneds varsel flyttes mod en erstatningsfridag i samme uge, medmindre et andet tidspunkt aftales mellem menighedsrådet og medarbejderen. 

Dette gælder for cirkulæreansatte kirke- og kulturmedarbejdere og for overenskomstansatte organister, kordegne, kirke- og kulturmedarbejdere, kirkemusikere og gravere, men ikke for kirketjenere.

For tjenestemænds vedkommende antager vi, at de skal tåle, at den faste fridag flyttes, hvis den falder sammen med 24. december.

Tillæg
Overenskomstansatte kordegne, kirke- og kulturmedarbejdere og kirkemusikere, kirketjenere og gravere, der ikke modtager rådighedstillæg, er omfattet af natpengeaftalen.

Det betyder, at de for arbejde juleaftensdag fra kl. 14.00 har ret til et tillæg efter natpengeaftalens § 2, stk. 1, nr. 1. Tillægget udbetales dog for arbejde før kl. 14.00, hvis mindst halvdelen af den planlagte tjeneste ligger efter kl. 14.00. Det fremgår af aftalens § 2, stk. 1, nr. 2.

Hvis arbejdet strækker sig til efter kl. 17.00, har overenskomstansatte kordegne, kirke- og kulturmedarbejdere og kirkemusikere ret til yderligere et tillæg på 25 pct. af timelønnen. Det fremgår af § 2, stk.1, i natpengeaftalen for ansatte inden for CO10’s forhandlingsområde.

For kirketjenere og gravere, hvis arbejde strækker sig til efter kl. 17.00 gælder, at weekendtillægget suppleres med natpenge efter natpengeaftalens § 1, stk. 1.

Gravermedhjælpere, gartneriarbejdere og gartnere er også berettigede til weekendtillæg/natpenge, hvis de efter ordre eller godkendt tjenestefordeling arbejder juleaftensdag. Honorering sker også her efter natpengeaftalen.

Søndag 25. december og mandag 26. december – 1. og 2. juledag
I modsætning til juleaftensdag er 1. og 2. juledag helligdage, som i år falder på henholdsvis en søndag og en mandag.

Da 1. juledag i år falder på en søndag, skal du være opmærksom på, at for cirkulæreansatte kirke- og kulturmedarbejdere og de ovenfor nævnte overenskomstansatte, som har fast ugentlig fridag om søndagen, er det ikke muligt at flytte fridagen. Det skyldes at den faste ugentlige fridag i dette tilfælde ikke er sammenfaldende med en søgnehelligdag (en helligdag, der ikke falder på en søndag), som er en forudsætning for at kunne flytte fridagen.

Men hvis medarbejderens faste fridag er mandag, og pågældende har tjenstlige forpligtelser 2. juledag, er der tale om sammenfald med en søgnehelligdag, og så kan fridagen – også for kirketjeneren – med mindst én måneds varsel flyttes mod en erstatningsfridag i samme uge, medmindre et andet tidspunkt aftales mellem menighedsrådet og medarbejderen. 

Natpengeaftalen indeholder også bestemmelser om tillæg på søgnehelligdage for overenskomstansatte kordegne, sognemedhjælpere/kirke- og kulturmedarbejdere og kirkemusikere, kirketjenere og gravere, der ikke modtager rådighedstillæg samt for gravermedhjælpere, gartneriarbejdere og gartnere, hvis de efter ordre eller godkendt tjenestefordeling arbejder juleaftensdag.

Flere artikler om samme emne

#Arbejds #Arbejdsplanlægning #jul