6. OKTOBER 2022

Provstiudvalgskonference 2022: Ny økonomilov, diakoni og arbejdsmiljø

Lørdag den 1. oktober afholdt Landsforeningen af Menighedsråd den årlige konference for provstiudvalgsmedlemmer.

Provstiudvalgskonference 2022

Øverst: Rammerne for den nye økonomilov blev præsenteret af økonomichef Klaus Kerrn-Jespersen og chefkonsulent Jacob Ølgaard-Nicolajsen fra Kirkeministeriet og efterfølgende drøftet ved bordene og senere i plenum. Nederste venstre hjørne: Mette Møbjerg Madsen, generalsekretær for Menighedsplejen i Danmark, præst og formand for Dansk Diakoniråd, fortalte om at imødekomme befolkningens forventninger til diakoni. Nederste højre hjørne: Formand for Folkekirkens Arbejdsmiljøråd og næstformand i Landsforeningen, Inge Kjær Andersen, og Annette B. Bennedsgaard, Formand for Provsteforeningen åbnede for en drøftelse af, hvilken rolle provstierne har i det psykiske arbejdsmiljø i kirkerne. Foto: Camilla Folsach Madsen.

Af: Camilla Folsach Madsen

Først på dagsordenen var de mulige lovændringer, der skal justere rammerne for styringen af folkekirkens lokale økonomi – hvis de gennemføres. En arbejdsgruppe, bestående af blandt andre Hans-Henrik Nielsen og Tom Ebbe Jakobsen fra Landsforeningens bestyrelse, har siden 2021 arbejdet på forslag til lovpakken, der var i høring hen over sommeren.

Økonomichef Klaus Kerrn-Jespersen og chefkonsulent Jacob Ølgaard-Nicolajsen, begge fra Kirkeministeriet, præsenterede lovforslagene, der samlet set skal give flere muligheder for at tilrettelægge økonomien, så den passer til ønskerne lokalt. Derefter var der lagt op til debat blandt de 94 fremmødte provstiudvalgsmedlemmer.

Det mener Landsforeningen af Menighedsråd om de nye rammer for den lokale økonomi:

Vi bakker op, fordi:

  • De giver flere muligheder for frugtbart samarbejde mellem menighedsråd og provstiudvalg, hvor det er ønsket.
  • En reserve til tillægsbevillinger er et godt alternativ til puljer.
  • Det er positivt at få en øget transparens, især når det gælder budgetudvalgene

Der et væsentligt, at de lokale processer blandt andet sikrer, at:

  • Det er op til menighedsrådene i det enkelte provsti, om mulighederne skal benyttes - og i hvor høj grad.
  • Et eventuelt mindretal blandt menighedsrådene bliver hørt og inkluderet.
  • Tilsyn og habilitet får stor opmærksomhed.

 

Dette var også på dagsordenen til provstiudvalgskonferencen 2022 den 1. oktober i Odense:

Folkekirkens tilstedeværelse i hele landet
Landsforeningens bestyrelse har siden 2021 initieret debatten om, hvordan vi som folkekirke kan være til stede i hele landet, og hvad det indebærer. Det er et stort og omsiggribende emne, som Landsforeningens strukturudvalg indledte en fælles drøftelse af, særligt den økonomiske ressourcefordeling i folkekirken.

Befolkningens forventninger til diakoni
Mette Møbjerg Madsen, generalsekretær for Menighedsplejen i Danmark, præst og formand for Dansk Diakoniråd fortalte om at imødekomme befolkningens forventninger til diakoni og provstiudvalgenes mulige rolle i dette arbejde.

Biodiversitet i den danske folkekirke
Jesper Rønn Kristiansen fra Folkekirkens Grønne Omstilling fremlagde, hvordan vi hurtigst og bedst når målsætningerne for at nedbringe af CO2-udslippet i folkekirken og højne biodiversiteten. Michael Marcher fra Miljø, Plan og Teknik i Slagelse Kommune berettede, hvordan man i Slagelse har forandret arbejdet med arealvedligeholdelse med fokus på at give bedre vilkår for biodiversiteten.

Provstiets rolle i psykisk arbejdsmiljø
Formand for Folkekirkens Arbejdsmiljøråd og næstformand for Landsforeningen, Inge Kjær Andersen, og Annette B. Bennedsgaard, Formand for Provsteforeningen åbnede en drøftelse om, hvilken rolle provstierne har i det psykiske arbejdsmiljø i kirkerne.

Flere artikler om samme emne

#Provstiudvalg #konference