17. AUGUST 2022

Ret til fem dages omsorgsorlov om året

Der er nu indført ret for lønmodtagere til at afholde fem omsorgsdage uden løn hvert kalenderår.

Omsorg

Den nye omsorgslov falder uden for de eksisterende omsorgsdage efter barselsaftalen. Illustration: Colourbox

Af: Arbejdsgiver og Rådgivning, Red. Camilla Folsach Madsen

Med virkning fra 2. august 2022 er der indført ret for lønmodtagere til at afholde fem omsorgsdage hvert kalenderår. Omsorgsdagene er uden ret til løn og kan afholdes som enkelte dage eller i sammenhæng. En medarbejder vil have 2 omsorgsdage fra den 2. august 2022 til den 31. december 2022 som en overgangsperiode.  

Omsorgsorloven skal benyttes til at yde personlig omsorg eller støtte til egne børn, forældre, ægtefælle eller partner eller en person, der bor i samme husstand som lønmodtageren (eksempelvis et stedbarn), og som konkret har behov for væsentlig omsorg eller støtte på grund af en alvorlig helbredsmæssig tilstand.  

Det kan fx være, at der er behov for at ledsage en pårørende, der skal til demensudredning eller udredning for en anden alvorlig sygdom såsom kræft. Det kan også være, at der er behov for at ledsage en pårørende, der lider af Alzheimers eller anden alvorlig fysisk eller psykisk sygdom til en blodprøve, et læge- eller tandlægebesøg. Endelig kan der være situationer, hvor omsorgen eller støtten ydes til en døende, en pårørende, der er indlagt eller bor på plejehjem. 

Bortfalder, hvis ikke de bruges 
Som arbejdsgiver kan menighedsrådet kræve, at medarbejderen lægeligt dokumenterer behovet for væsentlig omsorg eller støtte på grund af en alvorlig helbredsmæssig tilstand. Det er medarbejderens ansvar at fremskaffe og eventuelt betale for den relevante lægelige dokumentation.   
 
Hvis medarbejderen ikke har brugt sine omsorgsdage inden kalenderårets udgang, bortfalder de, og den ansatte kan således ikke kræve dem overført. Ubrugte omsorgsdage kan heller ikke overføres ved aftale med menighedsrådet. 

Hvis en medarbejder inden for et kalenderår har haft fravær fra arbejdet efter servicelovens regler for at passe en nærtstående i hjemmet, fordi vedkommende har en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig, herunder uhelbredelig, lidelse., fratrækkes det fravær i retten til omsorgsorlov. 

Det modsatte gælder for eksisterende omsorgsdage efter barselsaftalen, som giver biologiske forældre, medmødre, adoptivforældre og indehavere af forældremyndigheden ret til to omsorgsdage pr. barn i hvert kalenderår til og med det kalenderår, hvor barnet fylder syv år. Sådanne omsorgsdage fratrækkes altså ikke i de fem dages omsorgsorlov.  

Fravær som følge af et barns 1. og 2. sygedag fratrækkes heller ikke i de fem dages omsorgsorlov. 

Flere artikler om samme emne

#Omsorgsdage #Omsorgsorlov