22. JUNI 2022

Ny lovgivning om budgetlægning og samarbejde på vej 

Rapporten ”Gode rammer for folkekirkens lokale kasser,” der indeholder forslag til ændringer af lovgivningen om den lokale økonomistyring, er netop blevet offentliggjort. Læs mere...

Rapport

Foto: Colourbox

Af: Redaktionen

Landsforeningen har deltaget i en arbejdsgruppe i Kirkeministeriet vedrørende ændringer i økonomiloven, som bl.a. skal følge op på en række gennemførte forsøg i folkekirken. Gruppens arbejde er mundet ud i rapporten ”Gode rammer for folkekirkens lokale kasser,” der indeholder en række forslag.  

Rapporten kan downloades på Kirkeministeriets hjemmeside

Vigtige hovedpunkter  
Forslagene skal overordnet skabe bedre rammer lokalt i form af mulighed for mere fleksibilitet, lettere samarbejde og færre sager, der kræver ministeriets godkendelse. 

 Blandt rapportens hovedpunkter er følgende forslag:  

 • Mulighed for at afsætte en reserve til tillægsbevillinger  
 • Mulighed for at provstiudvalget kan yde projektbevillinger indenfor driftsrammen  
 • Ophævelse af krav om dispensation fra Kirkeministeriet ved delegering af opgaver/kompetence fra menighedsråd til provstiudvalg  
 • Mulighed for at nedsætte en fællesbestyrelse for alle/flere samarbejder i provstiet i stedet for, at hvert samarbejdsinitiativ har sin egen bestyrelse  
 • Større mulighed for at ansætte specialister i provstiet Det vil f.eks. være HR-konsulenter og byggesagkyndige.  
 • Mulighed for, at større samarbejder kan få eget CVR-nummer og modtage midler direkte fra provstiet  
 • Mulighed for mere fleksibel budgetproces og en kortere regnskabsproces
 • Forhøjelse af det maksimale stiftsbidrag fra 1 % til 2 % 

OBS! Se uddybning af punkterne i tillæg til beretning fra delegeretmøde 2022 

Vigtige opmærksomhedspunkter 
Landsforeningens bestyrelse er generelt positiv over for arbejdsgruppens forslag, men har også nogle opmærksomhedspunkter:   

 • Muligheden for at afsætte en reserve til tillægsbevillinger giver risiko for glidning af kompetence fra menighedsrådene til provstiudvalgene. Vi skal finde den rette balance. 
 • De foreslåede projektbevillinger, som tildeles af provstiudvalgene, kan være midler, der i dag er en del af menighedsrådenes frie driftsramme. 
 • Ved at hæve loftet over stiftsbidraget åbnes der mulighed for at flytte økonomisk indflydelse til stiftsrådene. 
 • En række af forslagene giver nye muligheder for frugtbart samarbejde mellem menighedsråd og provstiudvalg. For at det kan virke efter hensigten, er det afgørende, at der findes et velfungerende demokrati i det enkelte provsti. 
 • De rejste forslag giver lokal fleksibilitet, men det kan næppe undgås, at reglerne vil blive mere komplicerede. 
 • Vi skal overveje den måde, ansættelsen af specialister i provstierne, koordineres på. Der kan være behov for en koordinering på landsplan og ikke alene på stiftsplan.

Næste skridt - høringsperiode hen over sommeren 
Den officielle høring om rapporten inklusive forslag til lovændringer starter d. 7. juli, og alle menighedsråd, provstiudvalg m.fl. vil blive indbudt til at give høringssvar med svarfrist 18. august.  

Landsforeningen har påpeget, at de færreste menighedsråd og provstiudvalg holder møde i denne periode, men regeringen fastholder, at der skal fremsættes lovforslag, når næste samling i Folketinget begynder i oktober, og at fristen er nødvendig. 
 
Opfordring: Send høringssvar 
Der er stor forskel på provstier rundt om i landet. Derfor er det vigtigt, at man lokalt forholder sig til, hvilken betydning, forslagene vil få.  
Det er væsentligt, at Folketingsmedlemmerne får et indtryk af bredden i holdningerne i menighedsrådene.  
Derfor opfordres alle menighedsråd til at indgive høringssvar. Send gerne en kopi af høringssvaret til Landsforeningen på kontor@menighedsraad.dk senest søndag 14. august. 
Landsforeningen kommer til at indsende et grundigt forberedt høringssvar. 

Hvordan ser et høringssvar ud?

Der er ingen formelle krav til et høringssvar. Et kort brev, hvor man giver udtryk for et hovedsynspunkt, er også et høringssvar. Eller et budskab om, at menighedsrådet ikke har mulighed for at sætte sig ordentligt ind i materialet inden fristen, men f.eks. vil sætte det på dagsordenen efterfølgende. 

Det vil fremgå af høringsmaterialet fra Kirkeministeriet, hvor man sender svaret til.