16. NOVEMBER 2021

Lyt til erfaret praksis fra gudstjenester

Liturgikonferencen 13. november gav især anledning til debat om forslaget om oprettelse af et liturgisk forum. Landsforeningens formand, Søren Abildgaard, lægger vægt på inddragelse af lægfolk og menighedsrådsmedlemmer i det fortsatte arbejde med folkekirkens ritualer.

Liturgi 2

Kun ved at lytte til erfaret praksis fra gudstjenester, dåb og nadver kan det sikres, at gudstjenestens iboende fremmedhed ikke bliver fremmedgørende for menigheden, siger Landsforeningens formand, Søren Abildgaard. Foto: Folkekirken.

Af: Alex Kjær

På liturgikonferencen lørdag 13. november fremlagde biskopperne seks forslag, som blandt andet er blevet til på baggrund af en række skriftlige indspark, som er sendt til biskopperne fra folkekirkelige aktører, herunder en del menighedsråd, som har diskuteret folkekirkens ritualer på møder i foråret og tidligere.

Blandt biskoppernes forslag er nedsættelse af en dåbskommission, udarbejdelse af et nyt Alterbogstillæg, formulering af en fælles redegørelse for tilsynet med liturgien samt oprettelse af et liturgisk forum.

Særligt sidste punkt fik flere deltagere til at gribe mikrofonen og komme med indlæg.

Større tydelighed
Der blev efterspurgt større tydelighed omkring forslaget om et liturgisk forum, og biskop Elof Westergaard fra Ribe Stift svarede blandt andet, at det foreslåede forum i høj grad handler om dannelse. De liturgiske samtaler og refleksioner skal bredes ud, og derfor er forskellige aktører tænkt ind i det foreslåede forum. Det kan fx være kirkemusikskolerne og folkekirkens videns- og uddannelsescenter.

Kristoffer Garne, sognepræst i Lemvig, foreslog, at det liturgiske forum måske kan få en rolle i forhold til tilsynet. Hans tanke er, at det liturgiske forum kan blive et sted, hvor man kvalificerer liturgiske ændringer, og hvor biskopperne kan få sparring i forhold til deres tilsynspligt.

Elof Westergaard var ikke afvisende over for den tanke.

Søren Abildgaard, formand for Landsforeningen af Menighedsråd, deltog i konferencen og hæftede sig ved, at der overordnet er tale om et gennemarbejdet forslag fra biskopperne med en god balance mellem tradition og fornyelse.

Løbende fornyelse
- Der har været et bredt ønske i folkekirken om at bevare 1992-ordningen som grundlaget for det autoriserede ritual, siger han og tilføjer, at det er et godt forslag at oprette et liturgisk forum, så der bliver mulighed for en løbende fornyelse af de ikke-autoriserede dele af gudstjenesten, herunder kollekter og salmer.

- Jeg forventer at lægfolk og menighedsrådsmedlemmer vil være repræsenteret i arbejdet i liturgisk forum og i eventuelt kommende kommissioner, der skal se på dåbsritualet og eventuelt på nadverritualet.

Han uddyber, at det er vigtigt for samvirket, at både faglig og folkelig indsigt er repræsenteret.

- Der er tale om grundlæggende teologiske spørgsmål, men der er også brug for, at der bliver lyttet til erfaret praksis fra gudstjenester, dåb og nadver. Kun på den måde kan det sikres, at gudstjenestens iboende fremmedhed ikke bliver fremmedgørende for menigheden.

I den forbindelse betoner formanden, at formålet bør være at understøtte det lokale samvirke i menighedsrådet og samtalen mellem præst og menighed om gudstjenestens liturgi.

- Der vil derfor være brug for, at et liturgisk forum ikke bliver for fjernt fra den daglige virkelighed i sognene, men at der knyttes an til eksisterende lokale netværk.

Lokal forankring er vigtig
Landsforeningens næstformand, Inge Kjær Andersen forholdt sig kritisk til, hvem der skal lede det liturgiske forum, fordi hun har svært ved at se en levende samtale i den foreslåede struktur. Hun tilføjede, at hun drømmer om et videnscenter, som spredes ud, så der er et i hvert stift.

Biskop Tine Lindhardt fra Fyens Stift svarede, at samtalen om tradition og fornyelse også skal foregå lokalt, selv om der etableres et liturgisk forum. Hun oplever, at det allerede foregår i dag, fordi menighedsrådet mange steder gør sig liturgiske overvejelser, hver gang de kalder en præst til ansættelse.

Ud over forslaget om et liturgisk forum, var der også debat om de øvrige forslag fra biskopperne, blandt andet forslaget om at nedsætte en dåbskommission.

Flere deltagere spurgte, hvorfor der alene foreslås en dåbskommission og ikke en nadverkommission? Svaret fra biskopperne var i første omgang blandt andet, at dåben anses som noget særligt, fordi den kun sker én gang og har central betydning som kristent ritual, men Elof Westergaard og Tine Lindhardt svarede undervejs på konferencen, at de vil overveje, om der også skal nedsættes en kommission til fornyelse af nadverritualer.

Et andet tilbagevendende punkt under konferencen var, at flere udtrykte bekymring for, om processen går for hurtigt. Flere gav udtryk for, at de har brug for mere tid, fordi der skal træffes beslutninger med stor betydning for folkekirken.

Biskop Marianne Christiansen fra Haderslev Stift sagde, at hun sammen med sine bispekolleger vil overveje, om processen måske er begyndt at gå for hurtigt, fordi der forud for konferencen har været fem år med grundig proces.