kirketjener33-1400x932.jpg

Organisationsaftaler

Find cirkulærer om de gældende overenskomster her

Efterfølgende har der, parterne imellem, været forskellige uenigheder. Det har betydet, at kirkeministeriet, og Landsforeningen, først nu har kunne offentliggøre de indgåede aftaler.
Landsforeningen har igennem hele forløbet bistået ministeriet og været en væsentlig medspiller i de indgåede aftaler samt de efterfølgende drøftelser.

Nedenfor er en gennemgang af de væsentligste aspekter i aftalerne.

Af de centrale forhandlinger mellem Finansministeriet og CFU er der blandt andet aftalt følgende:

  • generelle lønforhøjelser frem til 1. februar 2021
  • 3-årig overenskomstperiode
  • ret til op til 2 timers frihed med løn til medarbejdere til brug for at søge vejledning ved a-kassen i de tilfælde, hvor medarbejderen er blevet opsagt pga. arbejdspladsens forhold
  • samt at der afsættes midler til lokalløn blandt andet på Folkekirkens område

Af de decentrale forhandlinger mellem Kirkeministeriet, Landsforeningen og organisationerne er der aftalt følgende:

Organisationsaftale for gravere og kirketjenere
Det er aftalt, at lønforhandlingsprotokollatet indskrives i selve organisationsaftalen. Det betyder, organisationsaftalens opbygning vil være anderledes. Det er dog vigtigt at bemærke, at reglerne er de samme, ligesom de enkelte protokollater vil være de samme.
I forbindelse med gennemskrivningen af organisationsaftalen og protokollaterne vil bestemmelserne om overgang (overgangen i 2010 til overenskomst) blive fjernet for at gøre aftalen mere overskuelig.
Der blev endvidere aftalt to periodeprojekter om henholdsvis forståelse af begreberne om arbejdstid og udarbejdelsen af en vejledning om medarbejderrepræsentantens rolle og rettigheder.

Gravere
Det er aftalt, at faglærte gravere skal indplaceres i løngruppe 2. Det betyder, at hvis menighedsrådet ansætter en graver, der har gartnerisk uddannelse, skal gravere indplaceres i løngruppe 2, upåagtet om menighedsrådet har ansøgt efter en uddannet gartner eller ej.
For gravere med gartnerisk uddanelse, der allerede er ansat, vil disse rykke op i løngruppe 2 med deres nuværende lønindplacering. Dog minimum fikspunktet i løngruppe 2.
Endvidere er det aftalt, at intervallønsbunden og fikspunktet for gravere i løngruppe 1 hæves til kr. 269.025 (2012-niveau).
Samtidig hæves beløbet i tøjcirkulæret for gravere mv. fra kr. 90 til kr. 105, således at den samlede ramme er på kr. 165.

Kirketjenere
Der er aftalt en forhøjelse af intervallønnen på kr. 1.100 (2012-niveau) for samtlige kirketjenere.
Endvidere er der tilføjet en præcisering af dækningsområdet for kirketjenere således, at pasning, herunder glatførebekæmpelse, og renholdelse af kirkens udendørsarealer fremgår af kerneopgaverne. Præciseringen sigter på de tilfælde, hvor der i nær tilknytning til kirken er udendørsarealer, der skal renholdes.

Organister
Det er aftalt, at hæve basisløntrin 2 i protokollat 2 (PO-organister) til kr. 289.183 (2012-niveau).
For tjenestemandsansatte organister i lønramme 16-34 i de lukkede grupper under DOKS’ forhandlingsområde hæves rådighedstillægget med kr. 2.600 (2012-niveau).

Kordegne, Sognemedhjælper/Kirke- og kulturmedarbejder og Kirkemusikere
Der blev aftalt lønstigninger til kordegne på kr. 750, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder på kr. 800 og kirkemusiker på kr. 850. Alle lønstigninger er i 2012-niveau og kvoteres efter stillingens størrelse.
Endvidere tilføjes kriterier for indplacering af kordegne i løngruppe 2 til protokollatet for kordegne.
Det fremgik af forhandlingerne, at der er uenighed imellem CO10 og Kirkeministeriet om, hvorvidt kordegne, der for nuværende har betalt frokostpause, er omfattet af bestemmelserne i den centrale aftale imellem Finansministeriet og CFU.
Indtil andet er oplyst, er det Landsforeningens og Kirkeministeriets holdning, at kordegnene ikke er omfattet af bestemmelserne.

Gravermedhjælpere
Det blev, mellem Kirkeministeriet og 3F aftalt, at hæve basisløntrin 2 for både faglærte og ufaglærte.
For faglærte på basisløntrin 2 stiger basislønnen med kr. 1.386 for provinsen og kr. 1.461 i hovedstadsområdet.
For ufaglærte på basisløntrin 2 stiger basislønnen med kr. 1.205 for provinsen og kr. 1.281 for hovedstaden. Begge beløb er i 2012-niveau.
Endvidere er det aftalt, at der tilføjes en elevaftale i overenskomsten for gravermedhjælpere. Elevaftalen vil afspejle elevaftalen fra organisationsaftalen for gartnere mv.
Der blev ligeledes aftalt ændrede opsigelsesvarsler for gravermedhjælpere. Det betyder, at der ikke længere er forskel på opsigelsesvarslerne for ansatte under og over 500 timer. De gældende opsigelsesvarsler er herefter de opsigelsesvarsler, der var gældende for ansatte med et timetal på over 500 timer. Samtidig bortfalder aldersbegrænsningen for, hvornår medarbejderen har ret til opsigelsesvarslerne.

Tjenestemands-/tjenestemandslignende ansatte
For tjenestemands- og tjenestemandslignende kirkegårdsledere er der aftalt en lønforbedring for specifikke stillinger.
For stillinger som kirkegårdsledere ved følgende kirkegårde er aftalt et ikke-pensionsgivende tillæg på kr. 6.800 (2012-niveau):
Brabrand, Faaborg, Grenå, Hadsten, Holme, Ikast, Kristrup, Ringe, Ringkøbing, Risskov, Stege, Sæby, Vejlby, Vinderød, Vissenbjerg, Værløse-Hareskov og Åbyhøj.
Endvidere er der aftalt et ikke-pensionsgivende tillæg i 2012-niveau på kr. 7.800 til stillingen ved Nykøbing Mors Kirkegård.
For tjenestemandsansatte organister i den lukkede gruppe under CO10 forhøjes rådighedstillægget med kr. 7.000 i 2012-niveau.

Betalt spisepause – hvad er status?
Som tidligere oplyst er Landsforeningen sammen med Kirkeministeriet i gang med at afklare, om en overenskomstaftale i forbindelse med OK18 betyder, at alle medarbejdere i folkekirken har betalt spisepause.
Vi melder ud, så snart, der er en afklaring.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter