Vi har i fællesskab opnået resultater og sat en række tiltag i gang for folkekirken, og det er med gejst og gåpåmod, at vi tager hul på 2020, som jo er et helt særligt år for os. For der fejrer vi Landsforeningens 100 års-jubilæum.

Allerede nu er vi begyndt at markere det udadtil – på Minihåndbogen, hjemmeside, blad, Facebook osv. I vil i løbet af vinteren og foråret kunne læse artikler om foreningen og folkekirken i Danmark gennem 100 år i Menighedsrådenes Blad. Markeringen af jubilæet kulminerer ved årsmødet den 5. juni, hvor vi sammen fejrer de første 100 år for Landsforeningen og hvor jubilæumsbogen, som sendes ud med bladet i maj, præsenteres officielt.

Vi ser også frem mod forårets generalforsamlinger, hvor vi vil opfordre jer til at drøfte de emner, der omtales nedenfor. Ligesom vi opfordrer jer til at afholde forberedelsesmøder med de delegerede og årsmødedeltagerne, når materialet til delegeretmødet foreligger senest 4. maj.

Folkekirkens Arbejdsgiverorganisation

Arbejdsgiverorganisation med forhandlingsret bliver igen i år et af temaerne på dette års delegeretmøde. Vi arbejder, som lovet, på et konkret skriftligt oplæg om, hvordan folkekirkens Arbejdsgiverorganisation skal organiseres med særligt fokus på medlemsdemokratiet. Dette oplæg kommet til behandling på delegeretmødet 2020 og vil indgå i materialet til delegeretmødet. Vi tager naturligvis også emnet op på møderne med menighedsrådsformændene, som vi holder i uge 14.

På Midtvejsmødet 2019 opfordrede vi deltagerne til at være lokale ambassadører for delegeretmødebeslutningen om at opnå forhandlingsretten i forhold til kirkefunktionærernes løn-og ansættelsesvilkår. 

Derfor udarbejdede vi kort til deltagerne med svar på de spørgsmål og misforståelser, vi har mødt hos vores medlemmer, når vi har været rundt i landet. Formålet med kortene var, at deltagerne på Midtvejsmødet 2019 kunne få svar, men også at deltagerne efterfølgende kunne give svar og hjælpe med at afklare eventuelle misforståelser, når de møder medlemmerne lokalt.

I kan finde kortene på vores hjemmeside, og vi håber, at I vil bruge dem som grundlag for drøftelser af målet om arbejdsgiverorganisation med forhandlingsret i jeres respektive distriktsforeninger. Kortene er tilgængelige her.

Husk at vi fra januar måned introducerer ”Åben telefon”, hvor I kan ringe til bestyrelsesmedlemmer i personaleudvalget. I kan orientere jer her. 

Folkekirkens styrelse

Som fremlagt på delegeretmødet i 2019 går bestyrelsen ind for en fortsat gradvis demokratisering af folkekirken, hvilende på den folkekirke vi har, hvor Folketinget er lovgivningsmagt.

Bestyrelsen går ind for, at der etableres et organ med besluttende kompetence over folkekirkens fælles økonomi (fællesfonden). Hvad angår liturgi, salmebog og bibeloversættelse går bestyrelsen ind for, at der nedsættes et udvalg med rådgivende og gerne initiativtagende funktion, så der sikres et samvirke mellem læge og gejstlige, herunder særligt biskopperne, om folkekirkens indre anliggender.

Bestyrelsen planlægger en proces, hvor der på delegeretmødet 2021 (hvor der også er valg til Landsforeningens bestyrelse) fremlægges et konkret forslag til beslutning.

På det forestående delegeretmøde i 2020 forventer bestyrelsen at fremsætte denne plan til afstemning.

Folkekirkens liturgi

Bestyrelsen planlægger at Landsforeningen i september 2020 afgiver et bidrag til biskoppernes rapporter om folkekirkens liturgier. Bestyrelsen vil i foråret udpege et antal hovedpunkter til høringssvaret. Fokus er ikke afklaret, men der foreligger en udvalgsindstilling om, at høringssvaret skal fokusere på autorisation og på gudstjenesten. Hovedpunkterne vil blive sat til behandling på delegeretmødet.

Vedtægtsændring vedrørende valg til bestyrelsen

Ved bestyrelsesvalget i 2017 blev to bestyrelsesmedlemmer valgt uden afstemning, fordi der kun var opstillet én kandidat i hvert af de pågældende stifter. Det betød, at de delegerede fra disse stifter kunne bruge deres stemmer på andre kandidater. For at undgå en tilsvarende situation fremover, forventer bestyrelsen at fremsætte et forslag til ændring af Landsforeningens vedtægter. Efter drøftelsen med distriktsforeningerne på midtvejsmødet i november skal bestyrelsen i februar behandle et forslag til løsning, hvor et stift alene er sikret et medlem af bestyrelsen, hvis der er opstillet to eller flere kandidater. Er der kun opstillet én kandidat, kan vedkommende blive valgt men er ikke sikret valg.

Næste gang vi ses, er til formandsmøderne i marts og april måned, hvor I og menighedsrådsformænd fra hele landet skal gøre Landsforeningen endnu skarpere på det fortsatte arbejde for menighedsrådene.

Vi håber, at vi sammen når frem til løsninger, der kan gøre hverdagen bedre og skabe endnu bedre vilkår menighedsrådene.

Og I er selvfølgelig, som altid, velkomne til at kontakte os, hvis I har input eller spørgsmål.

Ved spørgsmål til de konkrete emner, er følgende kontaktpersoner:

Folkekirkens Arbejdsgiverorganisation: Inge Kjær Andersen, inkjan@gmail.com/Elisabeth Jensen, ej@menighedsraad.dk

Folkekirkens styrelse: Kaj Bollmann, kb@km.dk /Flemming Vium Nielsen, fvn@menighedsraad.dk

Folkekirkens liturgi: Bodil Therkelsen/ Torben V. Lauridsen, tvl@menighedsraad.dk

Vedtægtsændring vedrørende valg til bestyrelsen: Carsten Bøgh Pedersen, cabp@km.dk /Flemming Vium Nielsen, fvn@menighedsraad.dk

Godt nytår! 

Søren Abildgaard Inge Kjær Andersen  Carsten Bøgh Pedersen
Formand Næstformand Næstformand

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter