Ligesom valget til provstiudvalg er demokratisk, er også valget af udvalgets formand en del af det folkekirkelige demokrati. Ingen er fødte formænd for udvalgene, præcis som der heller ikke findes fødte menighedsrådsformænd.

Helt formelt hedder det i reglerne: "”Provstiudvalget vælger af sin midte en formand og en næstformand. Valget sker ved skriftlig afstemning på udvalgets konstituerende møde, som provsten indkalder til." 

COLOURBOX9987115.jpg
Colourbox

Budgetudvalg

I kommuner med to eller flere provstier – typisk i større byer – nedsættes også et budgetudvalg med repræsentanter fra alle provstier. Budgetudvalget fastsætter kirkeskatten i kommunen og fordeler midlerne mellem kommunens kirkekasser.

Udvalgene har den overordnede økonomiske ledelse i provstiet og er en vigtig del af det folkekirkelige demokrati. Dets beslutninger har betydning for menighedsrådene, fordi udvalget sætter en fælles retning for provstiet.  De valgte medlemmer har legitimitet til at træffe demokratiske beslutninger, og de står til ansvar over for størrelsen af kirkeskatten, og hvad den bliver brugt til i provstiet.

Politisk tæft og økonomisk viden

En provstiudvalgsformands opgaver består i at stå på mål for udvalgets beslutninger og økonomiske prioriteringer, men også at delagtiggøre menighedsrådene i provstiets fælles arbejde. Der kræves altså både politisk tæft, et strategisk blik og evnen til at lede og lytte hos de kommende provstiudvalgsformænd.

Foruden at være tilsynsmyndighed er udvalgene også politiske organer, fordi de danner rammen om provstiets kirkepolitiske debatter, der i sidste ende præger beslutningerne om, hvad man vil bruge penge på.

Styrer forretningen

Provsten har en anden rolle end provstiudvalgsformanden. Hun er forretningsførerende for udvalget, hvilket vil sige, at provsten forbereder sager til behandling i udvalget og sørger for, at beslutninger bliver ført ud i livet. Udvalget kan også vælge at give provsten lov til at varetage det løbende tilsyn med menighedsrådenes økonomi, men det kræver en beslutning fra udvalget.

Syn af kirker og kirkegårde hører alene til provstens område, ligesom tjenesteboliger for præster også ligger uden for provstiudvalgets kompetencer.