16. AUGUST 2022

Ny orlovsmodel med øremærket barsel

Her får du et overblik over reglerne for den nye barselsorlov, der deler orloven ligeligt mellem forældrene.

Barsel Mor Og Far

Alle, som har fået børn fra og med 2. august 2022, er omfattet af de nye regler. Foto: Colourbox

Af: Arbejdsgiver og Rådgivning, Red. Camilla Folsach Madsen

Fra august er orlovsreglerne blevet ændret. Alle, som får børn fra og med 2. august 2022, er omfattet af de nye regler, der deler orloven ligeligt mellem forældrene. For forældre, som har fået børn før 2. august 2022, gælder de tidligere regler (hvor 14 ugers orlov med dagpenge var øremærket moren, 2 uger med dagpenge var øremærket faren, mens forældrene kunne dele de resterende 32 ugers orlov med dagpenge mellem sig).

De nye regler ændrer ikke på det samlede antal orlovsuger med barselsdagpenge (48), som forældrene har ret til efter fødslen, men med den nye orlovsmodel får begge forældre 24 ugers orlov hver efter barnets fødsel med ret til dagpenge. Ud af de 24 uger skal 2 af ugerne holdes i forbindelse med fødslen. Disse 2 uger er øremærket og kan ikke overdrages til den anden af forældrene. Derudover har mødre fortsat ret til 4 ugers orlov før fødslen med dagpenge.

Øremærkede uger kan ikke overdrages
For lønmodtagere vil yderligere 9 uger være øremærket. De øremærkede orlovsuger med dagpenge skal afholdes inden for det første år efter fødslen. Det betyder, at i alt 11 ud af 24 orlovsuger er øremærket og ikke kan overdrages til den anden af forældrene. Hvis man ikke holder de øremærkede orlovsuger, bortfalder barselsdagpengene. De resterende 13 uger kan overdrages til den anden af forældrene, hvis man ikke selv ønsker at holde orloven.

Lovens betydning for lønretten* i forhold til den statslige barselsaftale

  • Moren har ret til orlov med løn fra det tidspunkt, hvor der skønnes at være 6 uger til fødslen.
  • Moren har ret til orlov med løn i de 10 uger i umiddelbar forlængelse af fødslen.
  • Faren/medmoren har fortsat ret til orlov med løn i 2 uger i forbindelse med fødslen.
  • Forældrene har ret til lønnet forældreorlov i 23 uger, som fordeles således:
    • 10 uger til moren
    • 7 uger til faren/medmoren
    • 6 uger er til fordeling

Moren har således ret til løn i op til 26 uger, hvis hun også holder de 6 orlovsuger, der kan fordeles mellem forældrene. Der er som udgangspunkt en ligelig fordeling af barselsdagpengeugerne, hvorefter begge forældre har ret til 24 ugers dagpenge. Det kan medføre tilfælde, hvor arbejdsgiver ikke kan få dagpengerefusion i 25. og 26. uge.
Denne situation kan dog håndteres ved, at faren/medmoren overfører de fornødne ugers orlov med dagpenge (op til 2 uger) til moren, hvorved hun vil have ret til fuld løn i perioden. Såfremt der ikke overføres orlovsuger med dagpenge, skal der udbetales en nedsat løn, som udgør differencen mellem dagpengesatsen og morens sædvanlige løn.
 

*Bortset fra under graviditetsorlov er retten til løn under orlov betinget af, at menighedsrådet modtager fuld dagpengerefusion. Det betyder, at den ansatte skal opfylde et krav om at have arbejdet mindst 160 timer inden for de seneste 4 afsluttede kalendermåneder før orloven og have arbejdet mindst 40 timer om måneden i mindst 3 af de 4 måneder.

Skematisk overblik over orlovsmodeller for samlevende mor og far/medmor
(Situationer med forlængelse og udskydelse af orlov illustreres ikke i skemaerne.)

Moren

ORLOVSTYPE

UGER

FRAVÆR

DAGPENGE

LØN

OVERDRAGELSE

Graviditetsorlov

5.-6. uge før terminsdato

Ja

Nej

Ja

Nej

Graviditetsorlov

4 uger før terminsdato

Ja

Ja

Ja

Nej

Barselsorlov

1.-10. uge efter fødslen

Ja

Ja

Ja

1.-2. uge efter fødslen er øremærket og kan ikke overdrages

3.-10. uge efter fødslen (dvs. 8 uger) kan overdrages

Forældreorlov

11.-20. uge efter fødslen

Ja

Ja

Ja

I forældreorlovsperioden på 32 uger har mor ret til dagpenge i 14 uger (11.-24. uge efter fødslen).

9 af de 14 uger er øremærket og kan ikke overdrages. De øremærkede orlovsuger skal afholdes inden for det 1. år efter fødslen.

5 af de 14 ugers forældreorlov med dagpenge kan overføres

Forældreorlov

21.-26. uge efter fødslen

Ja

Ja, i 4 ud af de 6 uger

Ja, hvis far/medmor overdrager 2 ugers dagpengeret til mor.

Hvis der ikke overdrages 2 ugers dagpengeret til mor, udbetales differencen mellem dagpengesats og mors sædvanlige løn

 

Forældreorlov

27.-42. uge efter fødslen

Ja

Nej

Nej, dog optjenes der pension

 

 

Faren/medmoren

ORLOVSTYPE

UGER

FRAVÆR

DAGPENGE

LØN

OVERDRAGELSE

Fædre- /medmødreorlov

2 uger efter fødslen

Ja

Ja

Ja

Nej

Forældreorlov

11.-17. uge efter fødslen

Ja

Ja

Ja

I forældreorlovsperioden på 32 uger har far/medmor ret til dagpenge i 22 uger (11.-32. uge efter fødslen).

9 af de 22 uger er øremærket og kan ikke overdrages. De øremærkede orlovsuger skal afholdes inden for det 1. år efter fødslen

13 af de 22 ugers forældreorlov med dagpenge kan overføres

Forældreorlov

18.-23. uge efter fødslen (deleuger)

Ja

Ja

Ja

 

Forældreorlov

23.-32. uge efter fødslen

Ja

Ja

Nej, dog optjenes der pension

 

Forældreorlov

33.-42. uge efter fødslen

Ja

Nej

Nej, dog optjenes der pension

 

Brug for hjælp?
Du er naturligvis velkommen til at kontakte Arbejdsgiver og Rådgivning, hvis du har spørgsmål til den nye orlovsmodel. Vi sidder klar på 8732 2133 eller skriv på raadgivning@menighedsraad.dk
I Håndbogen for kontaktpersoner kan du fra side 58 læse det opdaterede afsnit om den nye orlovsmodel.

Bemærk at denne artikel kun omhandler situationer, hvor begge forældre er lønmodtagere, og hvor forældrene bor sammen på fødselstidspunktet. Der gælder andre regler i de tilfælde, hvor forældrene ikke bor sammen på tidspunktet for fødslen og for adoptanter. Der gælder også andre regler i tilfælde, hvor det ikke er begge forældre, der er lønmodtagere. 

Flere artikler om samme emne

#Barsel #Barselsorlov