Rådgivning

Arbejdsgiver og Rådgivning er Landsforeningens juridiske afdeling med ni medarbejdere. De udfører en række opgaver, hvoraf en del handler om at støtte menighedsrådene i at være lokal kirkelig ledelse og i at være arbejdsgivere. På den måde understøtter afdelingen i høj grad strategien om at gøre Landsforeningen til arbejdsgiverorganisation med forhandlingsret.

paragraf_beskåret.jpg

Som medlem kan du frit og kvit ringe til afdelingen af juridiske konsulenter, der sidder klar til at hjælpe, rådgive og vejlede.

Af: Alex Kjær

Går man ned ad gangene i Landsforeningens sekretariat i Sabro en tilfældig dag mellem klokken 10-15.30, kan man være sikker på at høre telefonsamtaler fra kontorerne, hvor Arbejdsgiver og Rådgivning holder til.

Gode råd til medlemmerne

Generel rådgivning

Først og fremmest er der den generelle rådgivning, som handler om, at menighedsrådene er selvstændige forvaltningsmyndigheder med ansvar for, at administration, planlægning og styring af arbejdet i rådet foregår efter gældende regler og principper. Arbejdsgiver og Rådgivning er klar med kompetent rådgivning, hvis I som medlem kommer i tvivl om, hvordan en sag skal gribes an, hvilke regler der gælder på området, eller der er andre ting, I skal være opmærksomme på.

Personalesager

Som lokale arbejdsgivere er det jeres ansvar, at håndteringen af en personalesag på arbejdspladsen foregår på en god og korrekt måde. Når der opstår personalesager, får I med Arbejdsgiver og Rådgivning en solid erfaring med personalesager, som I kan læne jer op ad. I kan derfor altid føle jer trygge ved situationen, hvis medarbejderens opgaveudførelse, adfærd eller sygdom giver udfordringer for jer. Sammen sikrer vi, at I håndterer sagen på den bedst mulige måde. Det sker blandt andet ved at afklare, hvilke muligheder I har for at håndtere sagen, ved at hjælpe med at finde de væsentlige oplysninger i sagen og ved at hjælpe med at skabe overblik over sagen og give jer grundlag for at træffe beslutninger i menighedsrådet.

Samarbejde

I har som lokale arbejdsgivere mulighed for at gå sammen om at have ansatte eller om at sætte aktiviteter i gang mellem sogne. Med samarbejde kan I imødekomme udfordringer ved at være små enheder og samle kræfterne om opgaver. Måske kan I også skabe større stillinger til de ansatte, hvilket vil gøre dem mere attraktive. Hos Landsforeningens Arbejdsgiver og Rådgivning får I en solid erfaring, som I kan læne jer op ad, når I vil etablere samarbejde om ansatte og om aktiviteter.

Samvirke

I menighedsrådsarbejdet skal de valgte medlemmer og præsten, som altid er medlem af menighedsrådet, virke sammen om at skabe gode vilkår for kirkens liv og vækst; det kaldes for samvirke. Samvirket sker i respekt for de enkeltes fagområder og kompetencer, både når det gælder almindelige driftsopgaver, administration og rammerne for præstens forkyndelsesopgave. Der er ikke en fast arbejdsdeling mellem præst og menighedsråd. Oplever I, at samvirket giver udfordringer, har I som medlem af Landsforeningen forskellige muligheder for at få rådgivning og støtte til at udvikle jeres samarbejde, så jeres arbejde gavner kirken og menigheden. Kontakt os gerne, inden problemerne vokser sig alt for store. Alle konflikter har været små engang.

Arbejdsgiver og Rådgivning

Ni jurister sidder klar ved telefon og mail for at besvare henvendelser fra medlemmerne. Afdelingen er gennem årene blevet udvidet, blandt andet fordi der er kommet flere regler og cirkulærer til, som menighedsrådsmedlemmerne skal finde rundt i. Samtidig er der øget fokus på at udvikle medlemmernes kompetencer i forhold til at varetage rollen som arbejdsgiver. Der bliver også brugt ressourcer på at forfølge Landsforeningens strategi om at blive arbejdsgiverorganisation med forhandlingsret i forhold til de kirkelige organisationer på arbejdstagersiden.

Kontakt afdelingen
på telefon 8732 2133
eller på mail
raadgivning@sogn.dk.

Arbejdsgiver med forhandlingsret

Arbejdsgiver og Rådgivning har som et af sine fokusområder at forfølge Landsforeningens strategi om at blive arbejdsgiverorganisation med forhandlingsret ved indgåelse af overenskomster. Der arbejdes derfor også med spørgsmålet om, hvordan vi sikrer medlemsindflydelse.

Model skal ændres

I dag forhandler man først aftalerne på plads på statens område, og derefter forhandler Kirkeministeriet efter bemyndigelse fra Finansministeriet/Moderniserings-styrelsen aftalerne på plads for folkekirkens område med de faglige organisationer. Den model skal ændres, så det i stedet er Landsforeningen, der forhandler direkte med organisationerne, så den danske model også kommer til at gælde på folkekirkens område ligesom på det øvrige på arbejdsmarked.

Krav går ikke videre

Indføres den danske model, vil det betyde, at Landsforeningens krav på vegne af menighedsrådene vil indgå direkte i forhandlingerne, og ikke som i dag filtreres igennem Kirkeministeriets embedsværk. Ser man på tidligere overenskomstforhandlinger, er der eksempler på, at de krav, Landsforeningen stiller, ikke går videre i forhandlingerne med de faglige organisationer. Når Landsforeningen får forhandlingsretten, vil det også give bedre ejerskab til aftalerne, fordi det vil være repræsentanterne for arbejdsgivere og arbejdstagere, som forhandler aftalerne direkte.

Hver dag ringer eller skriver menighedsrådsmedlemmer til afdelingen for at få hjælp til fx håndtering af personalesager, lønforhandling, afklaring af regler og lovgivning og hjælp til at sætte gang i samarbejde om ansatte eller kirkens aktiviteter, eller simpelthen fordi menighedsrådet er kommet i tvivl om, hvordan en sag skal gribes an.

Rundt i landet

Derudover kan I møde konsulenterne, når de rejser rundt i landet for at holde kurser om fx personalepolitik eller om at være arbejdsgiver i praksis, ligesom de også underviser på Folkekirkens Lederuddannelse. Konsulenterne kommer også ud til medlemmerne og er bisiddere, fx hvis en sag mellem et menighedsråd og en ansat er gået i hårdknude, og de faglige organisationer er inddraget. Konsulenterne sidder med andre ord på jeres side af bordet og deltager derfor også i forhandlinger, som sagerne måtte afstedkomme.

Ud over den daglige rådgivning har afdelingen en række mere tidsbestemte opgaver. De træder til med juridisk rådgivning, fx når der afholdes valg til menighedsrådene, og et overenskomstteam er på banen, når der skal forhandles overenskomster og også, når resultatet heraf skal udmøntes.

Overtage forhandlingsretten

På det punkt har Landsforeningen en strategi om, at vi vil overtage forhandlingsretten, så det i stedet for ansatte i Kirkeministeriet bliver Landsforeningens medarbejdere, der forhandler overenskomster med de faglige organisationer på det kirkelige område.

Derfor arbejdes der også med strategien i perioderne mellem overenskomstforhandlingerne, hvilket betyder, at det er et område, der fylder meget i afdelingen. På længere sigt vil et direkte aftryk på overenskomsterne betyde, at det i dagligdagen bliver nemmere at være menighedsrådsmedlem.

Endelig er der et tæt samarbejde mellem Udviklingsafdelingen og Arbejdsgiver og Rådgivning, hvor der foregår videns- og erfaringsudveksling.