Seneste høringssvar

Nedenfor kan du læse Landsforeningens seneste høringssvar.

Kirkeministeriets udkast til lovforslag finder du her

Høringssvar 2017

Høring over forslag til lov om forsøg i folkekirken

Læs høringssvaret her

-------------

Høring vedrørende ændring af bekendtgørelse om bispevalg

Læs høringssvaret her

------------- 

Høringssvar 2016

Høring vedr. udkast til Bekendtgørelse om diæter m.v. til medlemmer af menighedsråd, provstiudvalg, budgetudvalg og stiftsråd m.v. samt til bygningskyndige deltagere i synsforretninger (Diætbekendtgørelsen)

Læs høringssvaret her

-------------

Høring vedrørende opdatering af cirkulære og vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision samt cirkulære om indsamling i kirkerne.

Læs høringssvaret her

-------------

Høring om omstrukturering af den forberedende og obligatoriske efteruddannelse af nye præster.

Læs høringssvaret her

-------------

Høring om udkast til bekendtgørelse om begravelse og ligbrænding, ligbrænding, cirkulære om begravelse og ligbrænding og cirkulære om udførelse af ligbrænding.

Læs det supplerende høringssvar her

-------------

Høring om udkast til bekendtgørelse om valgret og valgbarhed ved flytning mellem menighedsrådskredse i et pastorat og ved oprettelse af nye flersognspastorater m.m.

Læs høringssvaret her

-------------

 

Høringssvar 2015

Høring om udkast til bekendtgørelse om begravelse og ligbrænding, ligbrænding, cirkulære om begravelse og ligbrænding og cirkulære om udførelse af ligbrænding.

Landsforeningen har ingen bemærkninger til udkastene.

-------------

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om kirkelig mægling i sager om separation og skilsmisse.

Landsforeningen har ingen bemærkninger til udkastet.

-------------

Høring om udkast til cirkulære om obligatorisk uddannelseskrav for kirkefunktionærer.

Landsforeningen har ingen bemærkninger til cirkulæreudkastet.

-------------

Høring om ændring af bekendtgørelse om bestyrelse af kirke- og præsteembedekapitalen - nye instrumenter til risikoafdækning.

Læs høringssvaret her

 

Høringssvar 2014

Høring om sidste fase af regeringens digitaliseringsstrategi.

Læs høringssvaret her

-------------

Høring vedrørende opdateret cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision samt vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision.

Læs høringssvaret her

-------------

Høring om bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

Læs høringssvaret her

-------------

Høring om forslag til ændring af økonomiloven (Ophævelse af revisionsklausul).

Landsforeningen har 5. november 2014 meddelt Kirkeministeriet, at foreningen ingen bemærkninger har til forslaget, og benytter samtidig lejligheden til at minde om foreningens holdning til valgformen, når det gælder valg til provsti og stiftsråd, som det blev udtryk ved brev af 23. september 2013. Brevet kan ses længere nede på denne side.

-------------

Høring om udstedelse af en række cirkulærer på personaleområdet.

Læs høringssvaret her

-------------

Høring vedrørende udkast til bekendtgørelse om diæter m.v. til medlemmer af menighedsråd, provstiudvalg, budgetudvalg og stiftsråd samt til bygningskyndige deltagere i synsforretninger over kirker og præsteboliger.

Læs høringssvaret her

-------------

Høring om Betænkning 1544 - Folkekirkens styre.

Læs høringssvaret her

-------------

Høring om udkast til bekendtgørelse om udvalg om kirkegårde.

Læs høringssvaret her

-------------

Høring om udkast til ændring af bekendtgørelse om medarbejdermøder i folkekirken og om valg af medarbejderrepræsentant i menighedsrådene.

Læs høringssvaret her

Høringssvar 2013

Høring om debatoplæg fra udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur (høringssvar afgivet d. 30. oktober 2013)

Læs høringssvaret her

-------------

I fortsættelse af høringen om valg til provstiudvalg og stiftsråd m.v., hvor Landsforeningen afgav høringssvar d. 17. juni 2013 (læs høringssvaret længere nede på denne side), har foreningen d. 23. september 2013 skrevet til kirkeministeren:

 Læs brevet her

-------------

Høring om Folkekirkens Uddannelses- og Videncenter (høringssvar afgivet 

d. 16. september 2013)

Læs høringssvaret her

-------------

Høring vedrørende elektronisk aflevering og offentliggørelse af menighedsrådenes og provstiudvalgenes regnskaber (høringssvar afgivet d. 16. september 2013)

Læs høringssvaret her

-------------

Høring vedrørende udkast til cirkulære om fremgangsmåden ved salg af fast ejendom under menighedsrådenes bestyrelse (høringssvar afgivet
d. 16. september 2013)

Læs høringssvaret her

-------------

Høring vedrørende rapport fra arbejdsgruppen vedrørende serviceeftersyn af gravminderegistreringsordningen (høringssvar afgivet d. 16. september 2013)

Læs høringssvaret her

-------------

Høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om bestyrelse og brug af folkekirkens kirker m.m. og lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde (høringssvar afgivet d. 16. september 2013)

Læs høringssvaret her

-------------

Høring vedrørende udkast til lovforslag om ændring af lov om udnævnelse af biskopper og om stiftsbåndsløsning og lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. (høringssvar afgivet d. 16. september 2013)

Læs høringssvaret her

-------------

Høring om valg til provstiudvalg og stiftsråd samt om stiftsrådenes 
forretningsorden. (høringssvar afgivet d. 17. juni 2013)

Læs høringssvaret her

-------------

Høring vedr. opslag og besættelse af provstestillinger m.m.(høringssvar afgivet d. 3. juni 2013)

Læs høringssvaret her

-------------

Høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om menighedsråd (Regelforenkling). (Høringssvar afgivet d. 13. februar 2013)

Læs høringssvaret her

-------------

Høring af ændret organisering af statsforvaltningerne, regelforenklinger og omkostningsdækkende egenbetaling på det familieretlige område. (Høringssvar afgivet d. 15. januar 2013)

Læs høringssvaret her

-------------

Høring om udkast til forslag til lov om ændring af forskellige love som følge af indførelse af obligatorisk digital selvbetjening for borgere i bølge 2 (Høringssvar afgivet d. 15. januar 2013)

Læs høringssvaret her

Høringssvar 2012

Høring om evaluering af ordning om lokale præstestillinger.

(Høringssvar afgivet d.13. december 2012)

Læs høringssvaret her

-------------

Høring vedrørende cirkulære og vejledning for kirke- og provstiudvalgskassers budget, regnskab og revision m.v. samt regnskabsinstrukser for menighedsråd og provstiudvalg. (Høringssvar afgivet d. 5. december 2012)

Læs høringssvaret her

-------------

Høring vedrørende ændring af cirkulærer og vejledninger om kirkegårds- og krematorietakster. (Høringssvar afgivet d. 3. december 2012)

Læs høringssvaret her

-------------

Høring om rapport om sognebåndsløsning. (Høringssvar afgivet d. 21. november 2012)

Læs høringssvaret her

-------------

Høring vedrørende udkast til cirkulære om overenskomsten med det britiske statssamfund om fredning af og tilsyn med krigsgrave. (Høringssvar afgivet d. 13. november 2012)

Læs høringssvaret her

-------------

Høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi. (Høringssvar afgivet d. 24. september 2012)

Læs høringssvaret her

-------------

Høring om forslag til lov om ændring af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. og lov om folkekirkens økonomi. (Høringssvar afgivet d. 30. august 2012)

Læs høringssvaret her

-------------

Høring vedrørende ændring af cirkulære om kirke- og provstiudvalgskasserens budget, regnskab og revision mv. (Høringssvar afgivet d. 3. maj 2012)

Læs høringssvaret her

-------------

Cirkulære om honorering af præsters varetagelse af hvervet som kontaktperson eller daglig leder (Høringssvar afgivet d. 5.marts 2012)

Læs høringssvaret her

-------------

Lov om ændring af medlemskabsloven (mulighed for vielse af par af samme køn) (Høringssvar afgivet d. 7. februar 2012)

Læs høringssvaret her

-------------

Betænkning 1527 om provstestillingen og provstiets funktion (Høringssvar afgivet d. 6. februar 2012)

Læs høringssvaret her

-------------

Lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi (finansiering af præstestillinger) (Høringssvar afgivet d. 31. januar 2012)

Læs høringssvaret her

-------------

Lov om ændring af lov om udnævnelse af biskopper og stiftsbåndsløsning og forskellige andre love (Høringssvar afgivet d. 24. januar 2012)

Landsforeningen har ikke yderligere bemærkninger til høringen om åremålsansættelse af biskopper ud over, hvad der allerede blev oplyst i forbindelse med tidligere høringer om samme emne.

Læs Landsforeningen tidligere høringssvar:

Høringssvar d. 16. januar 2009: Rapport om arbejdsgruppen om åremålsansættelse af biskopper mv.

Høringssvar d. 17. december 2009: Lov af ændring af lov om udnævnelse af biskopper mm.

-------------

Udkast til lovforslag om ændring af børneattestloven og folkeoplysningsloven m.v. (Høringssvar afgivet d. 6. januar 2012)

Læs høringssvaret her

-------------

Ældre høringssvar

I menuen til venstre kan du finde links til Landsforeningens ældre høringssvar.